Знам за 7 - Олимпиада по биология - 7 клас - областен кръг - 2010 г.
Понеделник, 26 Юни 2017, 19:21Добре дошли Гост | RSS
Знам за 7
Сайт меню
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Олимпиада по биология - 7 клас - областен кръг - 2010 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2010 г.

7. КЛАС

Драги седмокласници,
Предлагаме ви 60 задачи от областта на Биологията и Здравното образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.
Задачите от раздел А са с избираем отговор, като само един от посочените с главни букви е верен. Заградете го с кръгче.
Задачите от раздел Б са с комбинации от отговори, обозначени с главни букви (А, Б, В, Г, Д).
От предложените комбинации само една е вярна и пълна – заградете я с кръгче.
Задачите от раздел В се решават по друг начин, указанията за който са посочени към всяка задача.
Имате на разположение 4 астрономически часа.
Пожелаваме Ви успех!

РАЗДЕЛ А

1. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за клетъчната стена на растителната клетка?
А. Тя е разположена над клетъчната мембрана;
Б. Придава форма на клетката;
В. Непропусклива е;
Г. Изградена е предимно от целулоза.

2. Посочете правилното подреждане на таксоните във възходящ ред.
А. род, клас, разред, тип, семейство, вид;
Б. вид, род, семейство, разред, клас, тип;
В. клас, разред, семейство, тип, род, вид;
Г. семейство, род, клас, разред, вид.

3. Царство Монера включва:
А. едноклетъчни еукариотни организми;
Б. многоклетъчни еукариотни организми;
В. предядрени едноклетъчни организми;
Г. колониални еукариотни организми.

4. Кои от изброените организми са прокариоти?
А. Мухълови гъби;
Б. Кафяви водорасли;
В. Някои мъхове;
Г. Цианобактерии.

5. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за мъховете?
А. Те са кормусни растения;
Б. За размножаването им е необходима влажна среда;
В. Размножават се само полово;
Г. Функцията на корена се изпълнява от ризоиди.

6. Проталът е:
А. Тялото на зелено водорасло;
Б. Паразитна гъба;
В. Половото поколение на папрат;
Г. Половото поколение на мъх.

7. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за гъбите?
А. Те са еукариотни организми;
Б. Хранят се паразитно или сапрофитно;
В. Тялото на гъбата се нарича талус;
Г. Приемат хранителни вещества с цялата повърхност на тялото си.

8. Коя от гъбите НЕ Е отровна?
А. бяла мухоморка;
Б. булка гъба;
В. зелена мухоморка;
Г. дяволска гъба.

9. Кое едноклетъчно се движи и улавя храната си с псевдоподи?
А. чехълче;
Б. амеба;
В. еуглена;
Г. волвокс.

10. Кое едноклетъчно има очно петно и може да фотосинтезира?
А. гола амеба;
Б. черупчеста амеба;
В. опашато чехълче;
Г. зелена еуглена.

11. Кое едноклетъчно има голямо и малко ядро и се движи с реснички?
А. волвокс;
Б. еуглена;
В. чехълче;
Г. амеба.

12. Коя от изброените структури е характерна за чехълчето, а липсва при амебата?
А. клетъчна мембрана;
Б. клетъчно ядро;
В. храносмилателна вакуола;
Г. клетъчна уста.

13. Половият процес конюгация се наблюдава при:
А. амеба;
Б. волвокс;
В. чехълче;
Г. цианобактерии.

14. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за основната тъкан?
А. Свързана е с храненето на растенията;
Б. Разполага се във връхните части на корените и стъблата;
В. Клетките й са едри с големи вакуоли;
Г. Изпълнява фотосинтезираща и резервна функция.

15. Кое от твърденията за корка е ГРЕШНО?
А. Състои се от мъртви клетки с дебели клетъчни стени;
Б. Той е вид механична тъкан;
В. Покрива стъблата на дърветата;
Г. Изпълнява защитна функция.

16. В клетките на коя тъкан на кактусите се складира вода?
А. Меристемна;
Б. Проводяща;
В. Покривна;
Г. Основна.

17. Кое твърдение е вярно за семето?
А. Образува се от плодника;
Б. Съдържа зародиш и хранителна тъкан;
В. Съдържа мъжки и женски полови клетки;
Г. В семето се образуват спори.

18. Кое е вярното твърдение за плода?
А. Развива се при всички растения;
Б. Развива се само при покритосеменните растения;
В. В него се разполагат спорите;
Г. Плодовете на голосеменните растения се наричат шишарки.

19. Кое от изброените НЕ Е видоизменено стъбло?
А. Коренище;
Б. Стъблена грудка;
В. Тръни;
Г. Бодли.

20. Кое от изброените растения има прикрепителни коренчета?
А. Циклама;
Б. Перуника;
В. Гергина;
Г. Бръшлян.

21. Посочете двойката, в която единият от представителите НЕ Е папрат?
А. Сладка папрат и водна лейка;
Б. Женска папрат и цикас;
В. Мъжка папрат и изтравниче;
Г. Волски език и водна лейка.

22. Означете саговото голосеменно растение?
А. Гинко;
Б. Секвоя;
В. Тис;
Г. Смърч.

23. Кое от изброените растения е отровно?
А. Дъб;
Б. Тис;
В. Леска;
Г. Липа.

24. Коя от предложените двойки съцветие – съответен представител НЕ Е вярна?
А. Грозд – момина сълза;
Б. Клас – пшеница;
В. Кошничка – детелина;
Г. Метлица – овес.

25. Кое мешесто е морски обитател и съществува само с полипната си форма?
А. обикновена хидра;
Б. конска актиния;
В. зелена хидра;
Г. медуза аурелия.

26. Какво няма хидрата?
А. ектодерма;
Б. мезодерма;
В. мезоглея;
Г. ендодерма.

27. Каква е симетрията на тялото на Ушатата медуза?:
А. Двустранна;
Б. Едностранна;
В. Радиална;
Г. Разностранна.

28. Храната навлиза в стомашната празнина на хидрата през:
А. глътката;
Б. устата;
В. хранопровода;
Г. червото.

29. Каква система за първи път се появява при мешестите?
А. Храносмилателна;
Б. Отделителна;
В. Нервна;
Г. Кръвоносна.

30. Всички мешести животни са:
А. водни обитатели;
Б. сухоземни обитатели;
В. само сладководни обитатели;
Г. само соленоводни обитатели.

31. Коя от изброените групи червеи принадлежи към първите трипластни животни?
А. Дъждовни червеи;
Б. Кръгли червеи;
В. Многочетинести червеи;
Г. Ресничести червеи.

32. При плоските червеи за първи път се появяват:
А. органи и системи; . два зародишни пласта;
В. радиална симетрия на тялото;
Г. стомашна празнина.

33. В коя от изброените поредици има структура, ЛИПСВАЩА при планарията?
А. Ектодерма, ендодерма, мезодерма;
Б. Уста, предно и средно черво;
В. Предно, средно и задно черво;
Г. Протонефридии, отделителни канали и отделителни пори.

34. Кое от животните НЕ Е от тип Плоски червеи?
А. метил;
Б. глист;
В. планария;
Г. тения.

35. Кое от изброените ЛИПСВА при кръглите червеи?
А. Три зародишни пласта;
Б. Двустранна симетрия;
В. Храносмилателна система;
Г. Кръвоносна система.

36. Кучешката тения е:
А. кръгъл червей;
Б. плосък червей;
В. прешленест червей;
Г. ресничест червей.

37. В коя от поредиците най-пълно и правилно е представена храносмилателната система накръглите червеи?
А. Предно черво, уста, средно черво, анус, задно черво;
Б. Уста, предно черво, средно черво, задно черво, анус;
В. Уста, средно черво и задно черво;
Г. Уста, задно черво, предно черво, средно черво, анус

38. Къде паразитират женските и мъжки детски глисти?
А. Стомах;
Б. Бели дробове;
В. Тънко черво;
Г. Дебело черво.

39. Към кой клас принадлежи дъждовният червей?
А. Клас Пиявици;
Б. Клас Многочетинести червеи;
В. Клас Малочетинести червеи;
Г. Клас Смукалници.

40. Кое от изброените животни е мекотело?
А. Черноморска медуза ;
Б. Конска актиния;
В. Обикновена хидра ;
Г. Гол охлюв

41. При паяците е вярно, че:
А. имат две двойки антени;
Б. имат три двойки челюсти;
В. имат четири двойки крака;
Г. имат непряко развитие.

42. Кое от насекомите има развитие с пълна метаморфоза?
А. Водно конче;
Б. Кафява хлебарка;
В. Медоносна пчела;
Г. Зелен скакалец.

РАЗДЕЛ Б

43. Какво е общото между Бял бор, Клек, Смърч, Бяла мура и Тис?
1. Всички имат игловидни листа върху скъсена клонка;
2. Всички са еднодомни растения;
3. Те са представители на сем. Борови;
4. Всички са голосеменни растения;
5. Те са дървета и храсти.

Отговори:
А. 1, 2 и 4;
Б. 1, 3 и 5;
В. 2 и 5;
Г. 3, 4 и 5;
Д .4 и 5.

44. Коя комбинация от отговори за устицата на растенията e вярна?
1. Устицата се намират в гъбчестата основна тъкан на листата;
2. Устицата се намират в покривната тъкан – епидермиса на листата;
3. Устичните клетки не могат да променят формата си и са постоянно отворени;
4. Устичните клетки могат да променят формата си /отварят се и се затварят/;
5. През отворените устица навлиза въздух.

Отговори:
А. 1, 3 и 5;
Б. 2 и 3;
В. 2, 3 и 5;
Г. 1 и 4;
Д. 2, 4 и 5.

45. За основната растителна тъкан е вярно, че:
1. Заема най-голям обем от растителното тяло;
2. Разположена е във вътрешността на растенията;
3. Клетките й образуват плътен слой, покриващ всички растителни части;
4. Основната й функция е размножителна;
5. Има фотосинтезираща функция;
6. Има резервна функция.

Отговори:
А. 1, 3 и 5;
Б. 2 и 4;
В. 1, 2, 5 и 6;
Г. 3, 5 и 6.

46. Коя комбинация от отговори е вярна за папратите?
1. Размножават се само полово;
2. Мъжките полови клетки се образуват в антеридии;
3. Женските полови клетки се образуват в архегонии;
4. Прикрепят се с ризоиди;
5. Спорангиите се образуват от долната страна на листата.

Отговори:
А. 1, 2 и 3;
Б. 4 и 5;
В. 2, 3 и 4;
Г. 2, 3 и 5;
Д. 1 и 5.

47. Посочете комбинацията от отговори, която включва само лъжливи плодове:
1. Домат;
2. Череша;
3. Дюля;
4. Морков;
5. Шипка;
6. Орех.

Отговори:
А. 1, 4 и 5;
Б. 1, 3 и 6;
В. 4 и 6;
Г. 3 и 5;
Д. 2 и 5.

48. Коя комбинация от отговори съдържа само семейства от клас Едносемеделни?
1. Кремови;
2. Кръстоцветни;
3. Сложноцветни;
4. Устноцветни;
5. Житни;
6. Розоцветни.

Отговори:
А. 1, 3 и 6;
Б. 2, 4 и 5;
В. 5 и 6;
Г. 3, 4 и 6;
Д. 1 и 5.

49. Коя комбинация от отговори съдържа само голосеменни растения?
1. Велвичия;
2. Цикас;
3. Дъб;
4. Тис;
5. Леска;
6. Обикновена хвойна.

Отговори:
А. 1, 3 и 6;
Б. 2, 5 и 6;
В. 1, 2, 4 и 6;
Г. 3, 4 и 5;
Д. 4, 5 и 6.

50. Коя е вярната комбинация от отговори за Волвокса?
1. Прокариотен организъм;
2. Едноклетъчен колониален организъм;
3. Паразит;
4. Фотосинтезиращ организъм;
5. Бактерия;
6. Сапрофит;
7. Движи се с камшичета.

Отговори:
А. 1 и 3;
Б. 2, 4 и 7;
В. 5, 6 и 7;
Г. 2, 6 и 7;
Д. 1 и 4.

51. Посочете вярната комбинация от отговори за Ноктилуката:
1. камшичесто едноклетъчно;
2. ресничесто едноклетъчно;
3. многоклетъчен организъм;
4. сладководен обитател;
5. соленоводен обитател;
6. може да свети при дразнене.

Отговори:
А. 1, 4 и 6;
Б. 2, 5 и 6;
В. 3, 5 и 6;
Г. 1, 5 и 6.

РАЗДЕЛ В

52. Верни ли са посочените твърдения? Отговорът въведете с ДА или НЕ.
А. Механичната тъкан придава еластичност, здравина и устойчивост на растенията;
Б. Жлезистите власинки са образувания на покривната тъкан;
В. Клетките на ликовата проводяща тъкан са мъртви;
Г. Проводящите елементи на дървесинната проводяща тъкан са решетести тръбички.

Отговори:
А. ................;
Б. ...............;
В. ...............;
Г. ...............

53. Кои от твърденията са верни за прокариотите? Отговорите въведете с ДА или НЕ.
А. Наследственото вещество е разположено в ядрото;
Б. Съдържат ДНК;
В. Притежават клетъчна стена;
Г. Размножават се полово;
Д. Непотребните вещества се отделят със специализирани органели.

Отговори:
А. ................;
Б. ...............;
В. ...............;
Г. ...............;
Д. ...............

54. Отбележете верни ли са твърденията. Отговорът въведете с ДА или НЕ.
А. Лианите имат най-дългите увивни и катерливи стъбла;
Б. Бръшлянът има изправено стъбло;
В. Тръните на глога са видоизменени стъбла;
Г. Лалето има изправено стъбло.

Отговори:
А. ................;
Б. ...............;
В. ...............;
Г. ................

55.
Какъв е видът и каква функция изпълняват видоизменените органи при
различните растения? Попълнете таблицата, като използвате съответните
цифри и букви от легендата:

Видоизменени органи: 1. стъбло; 2. лист; 3. корен. Функции: А. резервна; Б. защитна             Растение
Видоизменен

орган
   Функция
Грудка на картоф

Месест корен на морков

Люспите на кромид лук

Бодлите на кактус

Тръните на глог56. Определете към коя група се отнасят изброените гъби. Отговорите въведете със съответните цифри.

А. Мухълови гъби ....................................
Б. Торбести гъби .......................................
В. Базидиеви гъби ...................................

1. Хлебна плесен; 2. Хлебен мухъл; 3. Полска печурка; 4. Мораво рогче; 5. Квасни гъбички (дрожди);
6. Сърнела; 7. Манатарка; 8. Царевична главня; 9. Булка гъба; 10. Зелена мухоморка.

57. Разпределете растенията в най-подходящата група.
1. пшеница; 2. карфиол; 3. фикус; 4. глог; 5. лайка;
6. мащерка; 7. роза; 8. жълт кантарион; 9. лале; 10. спанак.

Отговори:
А. Хранителни ........................;
Б. Лечебни ......................;
В. Декоративни ....................

58. Запишете структурите, характерни за растителна, животинска и гъбна клетка, като използвате съответната цифра.
1. клетъчна мембрана; 2. клетъчна стена; 3. пластиди; 4.клетъчно ядро; 5 цитоплазма.

Отговори:
Растителна клетка .........................;
Животинска клетка .................;
Гъбна клетка ........................

59.
Нанесете в таблицата верните отговори, отнасящи се за саговите
голосеменни и иглолистните голосеменни растения, като изберете
подходящите от изброените:

1. Перести листа; 2. Игловидни или
люсповидни листа; 3. Двуполови шишарки; 4. Еднополови шишарки; 5. Едри
семена с месеста обвивка; 6. Дървета и храсти; 7. Тревисти растения; 8.
Еднодомни
растения.

Сагови

голосеменни
Иглолистни

голосеменни
60.
Нанесете в таблицата подходящите структури, характерни съответно за
гъба и за кормусно растение, като използвате номерата им:

1. хифи; 2. гугла; 3. плодник; 4. семепъпка; 5. мицел; 6. плод.

Гъба Кормусно

растение

Търси
Новини
За сваляне - НОВО
Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архив на записите
Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт
  • Сайт за кръстословици
  • Научно-популярни филми
  • Електронно игрилище